Jdi na obsah Jdi na menu
 


Synot tip arena informace

13. 6. 2009

 
SYNOT TIP ARÉNA je domácím stadionem
SK Slavia Praha


 
V SYNOT TIP ARÉNĚ hraje reprezentace
České republiky


  

Plánek Edenu

0
Parkovací plochy

0

 03Stadion
Splňuje kritéria FIFA a UEFA pro pořádání domácích i mezinárodních fotbalových utkání na klubové i reprezentační úrovni. Řadí se do kategorie 3. Kapacita hlediště je 21 000 krytých míst. Ve výhledu nebrání ani jeden sloup. Trávník je vyhřívaný. Stadion je využíván také jako místo konání kulturních akcí včetně velkých koncertů.

12Klubovky a VIP boxy
V západním křídle areálu je situováno 45 VIP boxů s celkovou kapacitou 470 míst a klubové patro s kapacitou 666 míst. Klubová sedadla jsou umístěna v centrální pozici západního křídla, přímo nad střídačkami. Ať už sledujete sport, kulturu či přicházíte za jednáním, korporátní zázemí v SYNOT TIP ARÉNĚ je ideálním prostředím.

synotSport bar SYNOT TIP
Rádi byste si vsadili v příjemném prostředí, kde na vás přímo dýchá sportovní atmosféra a vůně fotbalových zápasů, dresů, kopaček, míčů a     zeleného pažitu je takřka hmatatelná? V tom případě nenajdete lepší možnost, než zamířit do Sport baru SYNOT TIP, který byl nově otevřenv prostorách SYNOT TIP arény. 

hotel2Iris Congress Hotel
Součástí severního křídla areálu je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 150 pokojů provozovaný společností Jerome Travel. Nový hotel nabízí lobby bar, restauraci či kongresové centrum. V klimatizovaných pokojích jsou k dispozici internet, TV se satelitním příjmem, minibar a trezor.

KBKomerční banka
V přízemí západního křídla budete moci využít služeb Komerční banky. Součástí nově otevřené pobočky je také bankomat, který bude možné využívat 24 hodin denně.

McDMcDonald's
Restaurace je dostatečně prostorná, včetně zázemí zaujímá plochu 417 čtverečních metrů. Její součástí bude dětský koutek a drive-in okénko pro motorizované zákazníky.  McDonald's sousedí přímo s fanshopem. K dispozici má 120 míst k sezení v restauraci a 80 míst na venkovní zahrádce.

KancelářeKanceláře
Kancelářské plochy s vlastní recepcí jsou situovány v jihozápadní části areálu ve čtyřech patrech (2. - 5. nadzemní podlaží) Nabízejí víc jak 2 400 čtverečních metrů prostoru.

FanshopFanshop
Součástí areálu je i fanshop FANZone provozovaný společností sinne. Umístěn je v obchodní zóně v přízemí západního křídla u vstupního koridoru. Rozloha obchodu činí 150 metrů čtverečních a přináší tak fanouškům dostatečný komfort.

SYNOT TIP ARÉNA / Návštěvní (provozní) řád

Návštěvní řád SYNOT TIP ARÉNA
(Provozní řád)
§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu E SIDE
PROPERTY LIMITED, organizační složka v ČR, označovaného rovněž názvem SYNOT TIP
ARÉNA, dále jen „Aréna“, se sídlem Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10, která určuje
základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu Arény a
používající zařízení Arény.
2. Aréna se nachází městské části Praha 10 – Vršovice, mezi ulicemi Vladivostocká a Pod
Altánem, uzavřeném na západní straně ulicí U Slavie.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu
a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na
stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu arény je též zajištění příjemné sportovní a
společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v
Aréně vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.
4. Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.
§ 2 SYNOT TIP ARÉNA
1. Aréna slouží veřejnosti k pořádání společenských akcí (fotbalové zápasy, koncerty, atd.) a o
způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel, společnost E SIDE PROPERTY
LIMITED.
2. Veřejnost může do Arény vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu,
pouze v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným
rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto
Návštěvním řádem.
3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou Arénu využívat pro vlastní
akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností E SIDE
PROPERTY LIMITED jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě majitele Arény je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto
návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné
pravomoci též Policie ČR.
§ 3 Pobyt v SYNOT TIP ARÉNĚ
1. V Aréně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný
opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem.
Každá osoba uvnitř Arény má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby,
jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím
průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z Arény
vyveden. Při opuštění Arény ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní
vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2. Aréna je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem E SIDE
PROPERTY LIMITED z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a
příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem Arény a
jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně
příslušníků Policie ČR.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa, než uvedená na
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po
zahájení dané akce.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako
osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být
pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv
vyvedeni z prostoru areálu.
§ 4 Vstup do SYNOT TIP ARÉNY
1. Každý návštěvník je při vstupu do Arény povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke
kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenky je zakázáno. Držitelům takovéto vstupenky
bude vstup do areálu odepřen. Vstupenka se nevyměňuje, zaplacené vstupné se nevrací. Plné
znění týkající se pravidel používání vstupenky je na zadní straně každé legálně zakoupené
vstupenky.
3. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněny prohlédnou - a to i při
použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných
nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a
umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
4. Do prostoru Arény je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena
bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet
takové předměty do Arény je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská
nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
5. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Arény, nebo
osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude
umožněn vstup do Arény. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup
na pořádanou akci z důvodu závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají
nárok na vrácení vstupného.
6. Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v areálu umožněn nepřetržitě.
7. Pro účely zásobování a dodavatelům je vstup do objektu je umožněn hlavním vstupem přes
recepci z ulice U Slavie uprostřed západní tribuny a vjezdem ze severovýchodu z ulice
Vladivostocká.
8. Akreditovaným návštěvníkům – novinářům, je vstup do objektu je - umožněn zpravidla 2
hodiny před začátkem akce vlastním vchodem vedle hlavního vchodu do stadionu. Změna
tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem areálu. Konkrétní
režim je stanoven na základě charakteru akce.
9. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval. Ú údaje
takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení návštěvního řádu.
Mimořádné opatření při rizikových zápasech:
10. Prodej vstupenek bude prováděn jenom na základě předložení OP, kdy údaje o datu narození a
jméně držitele vstupenky budou vytištěny na vstupenku.
11. Vstup do Arény je podmíněn předložením OP, kdy údaje na OP se musí shodovat s údaji
vytištěnými na vstupence.
§ 5 Chování v SYNOT TIP ARÉNĚ
1. Každý návštěvník Arény je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním
neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Aréně a dále svým
chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při sledování akce, která v Aréně právě
probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci Arény jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná
pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou
povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické
nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být
návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Arény bez předchozího
napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Arény zejména následující předměty
nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové
či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny
z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících
zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laserová ukazovátka,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či
obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Arény.
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům
odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty,
zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy
jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky (např. hrací plocha, vnitřní prostory,
administrativní budova)
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení Arény.
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Arény
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Arénu jinou cestou, zejména
odhazováním věcí,
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové
záznamy jak v prostoru Arény, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
m)v celé Aréně kouřit
n) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně
o) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci
3. Majitel Arény je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení,
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla
škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,-
Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této
souvislosti způsobené škody a následků. Majitel Arény je rovněž oprávněn každému, kdo poruší
principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu
určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do Arény.
§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních
prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Arény je povoleno jen s výslovným písemným
souhlasem E SIDE PROPERTY LIMITED.
§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce E SIDE PROPERTY LIMITED
a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR.
§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup a užívání Arény uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
2. E SIDE PROPERTY LIMITED odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené
úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
závislé činnosti.
3. Úrazy a škody je nutno neprodleně nahlásit pořadateli akce nebo E SIDE PROPERTY
LIMITED.
§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Arény a
postiženy zákazem vstupu do Arény. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného
přestupku, může být podáno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) vůči E SIDE PROPERTY
LIMITED nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.
§ 11 Účinnost
1. Tento Návštěvní řád Arény je účinný od 1. 4. 2009.
2. V případě fotbalových utkání Ligy Mistrů a Pohárů UEFA jej doplňují také mezinárodně platná
pravidla UEFA, jimž tato utkání plně podléhají.
bar
vip

 

 

 

 O stadionu

Sektor pro rodiče a děti (SRD)

  • sektory na hlavní tribuně č. 225, 226, 227, 228 (celkem 1064 míst)
  • sektor je oddělený od ostatních fanoušků
  • prodej je možný v kombinaci 2 (rodiče) + 2 (děti do 15 let), nebo 1 (rodič) + 1 (dítě do 15 let)

Slávistický kotel

  • sektory na severní tribuně č. 106, 107, 108, 109, 110 (celkem 3065 míst)

Vozíčkáři

  • sektory pro č. H1, H2, H4 (sektor H3 je určen pro fanoušky hostí)
  • každý vozíčkář má právo na doprovod

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E SIDE MÁ SILNÉHO PARTNERA - SYNOT TIP

SYNOT TIP ARÉNA

 Společnost E Side Property Limited získala od 1. dubna 2009 silného partnera, společnost SYNOT TIP. Zástupci společnosti SYNOT TIP a provozovatel areálu společnost E Side Property Limited se dohodli, že multifunkční areál  ponese od 1. dubna název SYNOT TIP ARÉNA. SYNOT TIP jako jeden z lídrů na sázkovém trhu tak získá možnost využívat marketingová práva na místě, které dnes patří k nejzajímavějším areálům svého druhu v České republice, a to zdaleka nejen jako fotbalový stadion, ale též dějiště mnoha atraktivních koncertů a společenských událostí.

Návrh společnosti SYNOT TIP byl ze všech nabídek nejvýhodnější, a navíc úspěšně spolupracujeme již od loňského roku. Ve spojení silné sázkové kanceláře a multifunkčního areálu vidím do budoucna pro návštěvníky i fanoušky zajímavé synergie,“ říká Kristýna Svobodová, marketingová ředitelka společnosti E Side Property Limited, a dodává: „Stadion je nejmodernějším areálem svého druhu v České republice a je určený pro 21 000 diváků.  Kromě fotbalových utkání se zde konají i společenské akce a další sportovní události. Ať už jde o setkání fanoušků, kulturní představení či významné akce jiných sportů. Věřím, že spolupráce se společností SYNOT TIP bude oboustranně prospěšná.“

Křest

SYNOT TIP se stal partnerem stadionu již loni a to tzv. formou naming rights k severozápadnímu rohu stadionu. Začátkem letošního roku navíc otevřel v prostorách prvního patra nejmodernější a největší sport bar SYNOT TIP. Zdeněk Brázdil, ředitel divize Kursové sázení SYNOT TIP ke spolupráci říká: „Rozšíření spolupráce s E Side Property je logickým krokem. V současné době takové partnerství znamená větší viditelnost naší značky a společnost E Side získala dlouhodobě silného partnera.“

Křest

 Značka SYNOT TIP ARÉNA by se měla objevit na střeše stadionu formou světelného nápisu, na všech vstupních rozích, v diváckých koridorech, nad prvním i druhým vchodem a vchodem pro VIP hosty. SYNOT TIP navíc pro návštěvníky areálu chystá do budoucna různé atraktivní příležitosti a aktivity. 
 synot_tip_arena_1.JPG

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář